Geodetická kancelář Dušek Lanškroun
 
  O NÁS
  SLUŽBY
  VZORY PODÁNÍ
  => ZÁPIS DOKONČENÉ BUDOVY
  => ZÁPIS ROZESTAVĚNÉ BUDOVY
  SOUDNÍ ZNALCI
  NOTÁŘI
  SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
  HRANIČNÍKY, MEZNÍKY A SÁDY
  KONTAKTNÍ ÚDAJE
  MAPA
  NAPIŠTE NÁM
  ODKAZY
  INFO K SEZNÁMENÍ S VYTYČENÍM
Jste 85410 visitors
ZÁPIS DOKONČENÉ BUDOVY
Pro zápis dokončené stavby je potřeba:
 • geometrický plán pro vyznačení stavby
 • doklad o přidělení čísla popisného nebo čísla evidenčního, pokud se budově přiděluje
 • doklad o vymezeném způsobu využití stavby (účelu užívání stavby) (přikládá se vždy jeden z možných, níže uvedených)
 • podklad pro zápis vlastnického práva ke stavbě
Zápis stavby se provádí na základě žádosti


Dokladem o vymezeném způsobu využití stavby, která
 1. byla postavena před 1.1.2007 nebo jejíž výstavba byla pravomocně povolena nejpozději ke dni 31.12.2006, nebo
 2. podléhá stavebnímu povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 zákona č. 183/2006 Sb.
                      se rozumí
 • a) povolení užívání stavby vydané stavebním úřadem podle dříve platných předpisů
 • b) rozhodnutí o povolení k uvedení dokončené stavby do trvalého provozu
 • c) kolaudační rozhodnutí
 • d) kolaudační souhlas
 • e) kopie oznámení stavebníka o záměru užívání dokončené stavby stavebnímu úřadu spolu s potvrzením stavebního úřadu, že údaje o způsobu užívání stavby v ohlášení katastrálnímu úřadu odpovídají skutečnosti (účelu užívání stavby),
 • f) souhlas stavebního úřadu podle § 120 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., že stavbu lze užívat
 • g) rozhodnutí stavebního úřadu o dodatečném povolení dokončené stavby k danému účelu užívání stavby, v němž stavební úřad vyjádřil souhlas s jejím užíváním
 • h) úředně ověřená částečná kopie dokumentace skutečného provedení stavby ověřená stavebním úřadem
 • i) úředně ověřená částečná kopie zjednodušené dokumentace stavby (pasport stavby) ověřená stavebním úřadem
 • j) rozhodnutí o odstranění stavby (povolení odstranění stavby nebo nařízení odstranění stavby)

stavby, která podle § 103 a § 78 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. nepodléhá stavebnímu povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a její výstavba byla zahájena podle zákona č. 183/2006 Sb. po 1. 1. 2007

se rozumí:
 • a) rozhodnutí o umístění stavby
 • b) veřejnoprávní smlouva o umístění stavby
 • c) územní souhlas
 • d) potvrzení stavebního úřadu, že údaje o způsobu využití budovy (účelu užívání stavby) v ohlášení katastrálnímu úřadu odpovídají vydanému regulačnímu plánu pořízenému podle zákona č. 183/2006 Sb.,

Podkladem pro zápis vlastnického práva ke stavbě, se rozumí

 1. je-li vlastník stavby i vlastníkem pozemku pod stavbou,ohlášení stavby k zápisu do katastru nemovitostí s podpisem vlastníka ověřeným některým ze způsobů podle § 37 odst. 6 katastrální vyhlášky (viz tiskopis ČÚZK 6.94-2008),
 2. je-li vlastník stavby pouze stavebník a ne vlastník pozemku,ohlášení stavby k zápisu do katastru nemovitostí s podpisem vlastníka ověřeným některým ze způsobů podle § 37 odst. 6 katastrální vyhlášky (viz tiskopis ČÚZK 6.94-2008) spolu  
 •  a) s listinou potvrzující nebo osvědčující úpravu práv k pozemku mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku,
 • b) s písemným potvrzením vlastníka pozemku, že není vlastníkem stavby,
 1.  je-li vlastník rozestavěné budovy pouze vlastník pozemku a ne stavebník,ohlášení stavby k zápisu do katastru nemovitostí s podpisem vlastníka ověřeným některým ze způsobů podle § 37 odst. 6 katastrální vyhlášky (viz tiskopis ČÚZK 6.94-2008) spolu s písemným potvrzením stavebníka, že není vlastníkem stavby,
 2. je-li vlastník stavby jejím vlastníkem na základě skutečnosti, kterou lze doložit listinou osvědčující vlastnické právo vlastníkovi stavby,
 
  • a) smlouva o výstavbě stavby do podílového spoluvlastnictví uzavřená před vznikem stavby
  • b) smlouva o dílo a protokol o předání stavby zhotovitelem objednateli,
  • c) usnesení soudu o dědictví,
  • d) úředně ověřená kopie listiny o převodu (přechodu) hlavní stavby s veškerým jejím příslušenstvím, do kterého náležela i stavba o jejíž zápis vlastník žádá, nebo
  • e) jiná listina


 
 

Kalendar zdarma


Přesný čas na web

 
Kontaktní údaje  
  obrázek
Jan Dušek
geodetická kancelář
Lidická 890
563 01 Lanškroun

tel.: +420 603 413 827
tel.: +420 465 320 531
ICQ 219 450 142
Vlastní ICQ indikátory

 
Počasí pro nejbližší dny  
  In-počasí  
 
 CZIN.eu

 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free