Geodetická kancelář Dušek Lanškroun
 
  O NÁS
  SLUŽBY
  VZORY PODÁNÍ
  SOUDNÍ ZNALCI
  NOTÁŘI
  SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
  HRANIČNÍKY, MEZNÍKY A SÁDY
  KONTAKTNÍ ÚDAJE
  MAPA
  NAPIŠTE NÁM
  ODKAZY
  INFO K SEZNÁMENÍ S VYTYČENÍM
Jste 97133 visitors
INFO K SEZNÁMENÍ S VYTYČENÍM

 


§ 86 vyhlášky ČUZK č. 26/2007 Sb.:

 
(1) K účasti na projednání vytyčené hranice přizve způsobilá osoba vykonávající vytyčení hranice pozemku (dále jen "vytyčovatel") písemnou pozvánkou všechny vlastníky pozemků, jejichž hranice má být vytyčena, nebo na jejichž hranici má být vytyčen alespoň jeden lomový bod. Pozvánka obsahuje

 
a) upozornění, že
 1.  
  k účasti na projednání vytyčené hranice může vlastník pověřit svého zástupce na základě plné moci
 1.  
  informace o vytyčené hranici lze získat u vytyčovatele,

 2.  
  v případě neúčasti na projednání vytyčené hranice se lze k průběhu hranice vyjádřit u vytyčovatele ve lhůtě uvedené v pozvánce,

 3.  
  má-li být do katastru zapsáno zpřesněné geometrické a polohové určení pozemku a jemu odpovídající zpřesněná výměra parcely podle výsledku vytyčení hranice pozemku, je nutné vyhotovit pro tento účel geometrický plán,

 4.  
  případná nepřítomnost pozvaného vlastníka pozemku nebo jeho zástupce na ústním jednání není na překážku dalším úkonům vytyčovatele,
 
b) oznámení o oprávnění ke vstupu na pozemek a

c) poučení, že případný spor vlastníků o průběhu vlastnické hranice a o rozsahu vlastnického práva ke sporné části pozemku je možné řešit občanskoprávní cestou.
 
 
Písemnou pozvánku vytyčovatel prokazatelně doručí všem vlastníkům.
 
 (2) Seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice provede vytyčovatel ústním jednáním. Nepřítomnost pozvaného vlastníka pozemku nebo jeho zástupce na ústním jednání není na překážku dalším úkonům vytyčovatele.


K projednání s sebou laskavě vezměte doklad totožnosti, v případě pověření zástupcem – plnou moc s ověřeným podpisem. Případný spor o průběh vlastnické hranice nebo rozsahu vlastnického práva je možné řešit občanskoprávní cestou.

Namísto vytyčení hranice lze provést zaměření takové dosavadní hranice, jejíž průběh byl v terénu vlastníky upřesněn, která pohledově odpovídá zobrazení v katastrální mapě, přičemž poloha lomových bodů může být upřesněna do vzdálenosti dané vyhl. č. 26/2007 Sb..

Údaje katastru nemovitostí mohou být zpřesněny podle výsledku vytyčení jen na podkladě geometrického plánu a souhlasného prohlášení o shodě vlastníků o průběhu hranic pozemků [§ 19a odst.4 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů] - důležité: všech vlastníků na jejichž hranici upřesněný lomový bod leží.

Souhlasné prohlášení o shodě vlastníků s hranicí bylo upřesněno novelizací vyhl.č.26/2007 Sb. vyhláškou č.164/2009 Sb. platnou od 1.července 2009. Tato změna umožňuje vlastníkům nemovitostí s mnohem větší právní jistotou zpřesnit údaje katastru nemovitostí - tedy o svém majetku - na základě vytyčení případně zpřesnění hranice pozemků. Samozřejmě ze strany vytyčovatele se jedná o zvýšené náklady, které bude muset uhradit zákazník, na druhou stranu je ale průběh takto "ošetřené" hranice  mnohem méně zpochybnitelný ať současným vlastníkem, ale také vlastníkem budoucím - zpřesněný průběh hranic je součástí dokumentace katastru nemovitostí a každá změna vlastníka takové nemovitosti se děje již s toto informací. V porovnání nákladů např. na stavbu oplocení, opěrné zídky atd. je navýšení ceny geodetických prací s tímto spojené takřka zanedbatelné a to jsme se nedotkli toho nejdůležitějšího - klidu mezi současnými i budoucími sousedy. A jistota že budete mít nového souseda je .... takřka stoprocentní.

Trochu zarážející je pak nezájem o průběh vytyčené hranice některých majitelů  či správců nemovitostí zvlášť když je to celé stojí pouze nějaký ten čas a "dopravné", možná náklady na dodatečné ověření podpisu či poštovné. Samostatnou kapitolou je pak "zájem a součinnost"  orgánů státních, krajských, městských a obecních - vždyť jde jen o majetek občana, obce, města, .....

Bližší informace ke zpřesnění hranice lze získat např. na stránkách www.cuzk.cz 
 

Kalendar zdarma


Přesný čas na web

 
Kontaktní údaje  
  obrázek
Jan Dušek
geodetická kancelář
Lidická 890
563 01 Lanškroun

tel.: +420 603 413 827
tel.: +420 465 320 531
ICQ 219 450 142
Vlastní ICQ indikátory

 
Počasí pro nejbližší dny  
  In-počasí  
 
 CZIN.eu

 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free