Geodetická kancelář Dušek Lanškroun
 
  O NÁS
  SLUŽBY
  VZORY PODÁNÍ
  SOUDNÍ ZNALCI
  NOTÁŘI
  SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
  => Věcné břemeno I.
  => Věcné břemeno II.
  => Věcná břemena
  => Věcné břemeno cesty
  => Zánik věcného břemena
  => Výkon práva věcného břemene
  => Právo přístupu vlastníka ke stavbě
  => Omezení věcného břemene
  => Parcela a pozemek
  => Vlastnická žaloba
  => Vlastnické právo ke stavbě, zřízené více osobami
  => Odstoupení od smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti
  => Ochrana vlastnického práva
  => Hráz rybníka, stavba a pozemek
  => Znepřístupnění nemovitosti a náhrada škody
  => Identifikace pozemků
  => Vklad práva do katastru nemovitostí
  => Určitost a srozumitelnost právního úkonu a katastr nemovitostí
  => Zeď jako předmět občanskoprávního vztahu
  => Ležící pozůstalost
  => Meliorační zařízení a zatrubnění potoka
  => Omezení převodu nemovitostí
  => Náhrada vlastníku zastavěného pozemku
  => Darování nemovitosti
  => Právo vstupu na cizí pozemek
  => Přídělové řízení I.
  => Přídělové řízení II.
  => Výraz „půda“ podle dekretu č. 28/1945 Sb.
  => Scelovací řízení podle zákona č. 47/1948 Sb.
  => Vydržení I.
  => Vydržení II.
  => Vydržení III.
  => Vydržení IV.
  => Vydržení V.
  => Vydržení VI.
  => Vydržení VII.
  => Vydržení VIII.
  => Vydržení IX.
  => Vydržení X.
  => Vydržení XI.
  => Dobrá víra
  => Držba nemovitosti
  => Běh vydržecí doby
  => Předmět vydržení vlastnického práva
  => Užívání pronajatého pozemku a stavba na něm
  => Příslušenství věci hlavní
  => Vypořádání neoprávněné stavby
  => Neoprávněná stavba
  => Zánik stavby
  => Stavba na cizím pozemku podle ObčZ z roku 1950
  => Stavba na cizím pozemku I.
  => Stavba na cizím pozemku II.
  => Stavba na cizím pozemku bez vědomí a vůle vlastníka
  => Místní a účelové komunikace
  => Místní komunikace
  => Účelová komunikace
  => Účelová komunikace II.
  => Převod nemovitostí a jejich individualizace
  => Přechod vlastnického práva státu na obec
  => Vlastnictví vodovodní přípojky
  => Rybník jako předmět občanskoprávních vztahů
  => Pozemek, jako předmět právních vztahů
  => Zápis v katastru nemovitostí
  => Nemovitost, získaná na základě přídělové listiny
  => Sousedská práva
  => Rozhodnutí o zřízení práva osobního užívání pozemku
  => Část věci nemovité
  => Přechod věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
  => Platnost smlouvy
  => Vstup na sousedící pozemek
  => Studna
  => Smlouva o převodu vlastnictví
  => Omezení vlastnického práva vlastníka pozemku
  => Nabytí nemovitosti v dobré víře
  => Žaloba na ochranu vlastnického práva k nemovitostem
  HRANIČNÍKY, MEZNÍKY A SÁDY
  KONTAKTNÍ ÚDAJE
  MAPA
  NAPIŠTE NÁM
  ODKAZY
  INFO K SEZNÁMENÍ S VYTYČENÍM
Jste 97133 visitors
Právo vstupu na cizí pozemek

27763. Právo vstupu na cizí pozemek

Právo vstoupit na pozemek

za účelem obhospodařování sousedních pozemků nebo staveb nelze přiznat, pokud by jím došlo bez náhrady k omezení práva vlastníka sousedícího pozemku v rozsahu blížícím se nebo se v podstatě rovnajícím povinnostem plynoucím z věcného břemene.

Právo vstoupit na pozemek za účelem obhospodařování sousedních pozemků nebo staveb nelze přiznat, pokud by jím došlo bez náhrady k omezení práva vlastníka sousedícího pozemku v rozsahu blížícím se nebo se v podstatě rovnajícím povinnostem plynoucím z věcného břemene.


(Rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 22 Cdo 34/2002, ze dne 12.6.2003 v souvislosti s rozsudkem Nejvyššího soudu sp.zn. 22 Cdo 1281/200222 Cdo 1281/2002, ze dne 5.11.2002)


Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobců: A) I. L., B) E. L., C) B. L., D) J. L., a E) nezl. M. L., zastoupených advokátem, proti žalovaným: 1) J. U., a 2) J. U., zastoupeným advokátkou, o vstup na pozemek, vedené u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 11 C 401/98, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 22. listopadu 2000, č. j. 35 Co 334/2000-100, ve znění opravného usnesení z 22. 11. 2000, č. j. 35 Co 334/2000-105, tak, že rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 22. listopadu 2000, č. j. 35 Co 334/2000-100, ve znění opravného usnesení ze dne 22. listopadu 2000, č.j. 35 Co 334/2000-105, se ve výroku, kterým byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé, a ve výroku o nákladech řízení, a rozsudek Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 13. března 2000, č. j. 11 C 401/98-78, ve výroku, kterým bylo žalobě vyhověno, a ve výroku o nákladech řízení, zrušují a věc se vrací v tomto rozsahu Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou k dalšímu řízení.


Z odůvodnění :


Okresní soud v Jablonci nad Nisou (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem z 13. 3. 2000, č.j. 11 C 401/98-78, uložil žalovaným, že „jsou povinni umožnit žalobcům průchod a průjezd kolečkem po části parcely č. 137 v katastrálním území D. a zpět, a to v rozsahu vymezeném geometrickým plánem vyhotoveným firmou G. v. o. s. č. 479/-176/1999 schváleným Katastrálním úřadem v J. n. N. dne 7. 9. 1999, pod č. 809/99, v nezbytné míře na nezbytnou dobu, tj. v období od 15. 3. do 31. 10. každého roku maximálně 2x denně a v ostatním období maximálně 1x denně obden. Geometrický plán je nedílnou součástí rozsudku.“ (výrok I), „žalobu ve zbytku ohledně požadavku možnosti průchodu a průjezdu 3x denně v uvedeném období zamítl (výrok II) a rozhodl o nákladech řízení.


Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci rozsudkem z 22. 11. 2000, č. j. 35 Co 334/2000-100, ve znění opravného usnesení z 22. 11. 2001, č.j. 35 Co 334/2000-105, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil ve výroku I s upřesněním, že jde o celkový počet všech přechodů a přejezdů (výrok I), rozhodl o nákladech řízení před soudem prvního stupně (výrok II), zamítl žalobu na neomezený průchod a průjezd žalobců přes p. č. 137 v kat. území D. I (výrok III), rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok IV) a dovolání proti svému rozsudku nepřipustil (výrok IV).


Odvolací soud převzal zjištění soudu prvního stupně, že žalobce je vlastníkem pozemku parc. č. 147 zahrady
v kat. území D., žalovaní mají ve společném jmění manželů sousední pozemek parc. č. 137. Žalobce a další žalobci jako jeho rodinní příslušníci (manželka a děti) nemají jinou možnost přístupu na pozemek parc. č. 147 za účelem jeho obhospodařování (je na něm skleník a pěstují na něm zeleninu), než přes pozemek žalovaných parc. č. 147, ti však s průchodem žalobců přes uvedený pozemek nesouhlasí. Odvolací soud dospěl shodně se soudem prvního stupně na základě těchto zjištění k závěru, že žalovaní jsou jako vlastníci sousedního pozemku parc. č. 137 povinni umožnit žalobcům vstup na tento pozemek za účelem obhospodařování pozemku parc. č. 147 ve smyslu § 127 odst. 3 občanského zákoníku (dále jen ObčZ). Rozsah vstupu, vymezený soudem prvního stupně ve výroku I, považoval odvolací soud za odpovídající požadavkům v tomto ustanovení uvedených, tj. nezbytné době a nezbytné míře. Podle odvolacího soudu nejde o časově a rozsahem neomezený zásah do vlastnického práva žalovaných, který by měl charakter věcného břemene


Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalovaní dovolání. Napadají výrok I rozsudku odvolacího soudu a považují rozsudek odvolacího soudu v této části za rozhodnutí po právní stránce zásadního významu. Považují za nesprávný závěr odvolacího soudu, že povinnost, která jim byla uložena vyplývá z § 127 odst. 3 ObčZ. Podle žalovaných bylo ve prospěch žalobců zřízeno bez náhrady věcné břemeno, zatěžující jejich pozemek parc. č. 137. Žalovaní navrhli, aby rozsudky soudů obou stupňů byly v napadené části zrušeny a věc byla v rozsahu zrušení vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.


Žalobci se k dovolání nevyjádřili.


Nejvyšší soud v řízení o dovolání postupoval podle procesních předpisů platných k 31. 12. 2000 (bod 17, hlava prvá, část dvanáctá zákona č. 30/2000 Sb.) tj. podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. (dále jen „OSŘ“).


Po zjištění, že dovolání bylo podáno včas řádně zastoupenými účastníky řízení, že v řízení nedošlo k vadám, vyjmenovaným v § 237 odst. l OSŘ, které by založily přípustnost dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, a že dovolání proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu není přípustné ani podle § 238 odst. 1
písm. a) a b) OSŘ, dovolací soud zkoumal, zda je dovolání přípustné podle § 239 odst. 2 OSŘ.


Podle § 239 odst. 2 OSŘ nevyhoví-li odvolací soud návrhu účastníka na vyslovení připuštění dovolání, který učinil nejpozději před vyhlášením potvrzujícího rozsudku, je dovolání podané tímto účastníkem přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam.


Rozsudek odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam, jestliže řeší otázku, která nebyla v judikatuře vyšších soudů dosud řešena, nebo je vyššími soudy řešena rozdílně, nebo se odvolací soud od judikatury vyšších soudů odchýlil.


Žalovaní před vyhlášením rozsudku odvolacího soudu připuštění dovolání navrhli a rozsudek odvolacího soudu je rozhodnutím po právní stránce zásadního významu, neboť odvolací soud se při aplikaci § 127 odst. 3 ObčZ odchýlil od judikatury dovolacího soudu.


Nejvyšší soud uvedl v rozsudku z 5.11.2002, sp. zn. 22 Cdo 1281/2002, publikovaném pod C 1541 Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, vydávaného nakladatelstvím C. H. Beck, že „právo vstoupit na pozemek za účelem obhospodařování sousedních pozemků nebo staveb nelze přiznat, pokud by jím došlo bez náhrady k omezení práva vlastníka sousedícího pozemku v rozsahu blížícím se nebo se v podstatě rovnajícím povinnostem plynoucím z věcného břemene“.


Tak je tomu i v daném případě, kdy četnost a pravidelnost požadovaných zásahů do vlastnických práv žalovaných se prakticky rovnají omezení založenému právem odpovídajícímu věcnému břemeni. Takové omezení bez jakékoliv náhrady by neúměrně zvýhodňovalo žalobce na úkor žalovaných. Žaloba, vycházející z § 127 odst. 3 ObčZ, nemůže proto v daném případě s úspěchem obstát. Zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu cesty po přilehlém pozemku upravuje § 151o odst. l ObčZ jen ve prospěch vlastníka stavby a omezení práv vlastníka ve správním řízení je upraveno v § 110 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších změn.


Rozsudek odvolacího soudu spočívá v napadené části na nesprávném právním posouzení věci. Byl proto dovolacím soudem zrušen, stejně jako rozsudek soudu prvního stupně, na který se důvod zrušení rovněž vztahuje, a věc byla soudu prvního stupně v rozsahu zrušení vrácena k dalšímu řízení (§ 243b odst. 1 a 2 OSŘ).
© EPRAVO.CZ – Sbírka
zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz
 
 

Kalendar zdarma


Přesný čas na web

 
Kontaktní údaje  
  obrázek
Jan Dušek
geodetická kancelář
Lidická 890
563 01 Lanškroun

tel.: +420 603 413 827
tel.: +420 465 320 531
ICQ 219 450 142
Vlastní ICQ indikátory

 
Počasí pro nejbližší dny  
  In-počasí  
 
 CZIN.eu

 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free